Vatter Gozal

Tadev: Dev boro dis dium, Simao titiv, Itle sokallim tum khoim vetai?

Simao: Dev tuka kurpa dium, Tadev. Hea disanim, ho ‘Lockdown’ vo ‘Curfew’ asa nhoim, taka lagon sokallim vochun dud ani vortoman-potr haddunk bhair sorlam.

Tadev: Titiv, tum ghora voch, tujem dud ani potr hanv haddun ditam, mhaka tor dusreo anikui vostu haddunk zai. Hanvem tuka kitlech pavtti sanglam, tuji kosli goroz asa ti mhaka fon korun sangunk.

Simao: Tuka chodd Dev borem korum tadev, Tum mhaka zaito adaracho zala. Fon korunk vaitt distalem, dekun hanv bhair sorlom.

Tadev: Vaitt? Vaitt kiteak? ami eka-mekachi goroz korunkuch zai, odik korun amchea zanttea bhava-bhoinnachi, ani ghorant konn nasleleanchi.

Simao: Oi, kai bore tuje vichar. Hea disanim kitlim amchim bhava-bhoinnam, hea marekar disanim, aplo khaxa jiv passun riskar ghalun, dusreanchi seva kortat. Gorjek ani akantak sampoddleleank tim ek boro samaritan zaunk vaurtat.

Tadev: Sarkem tujem. Zaitim zannam apleak ghoddta te porim apli seva dusreank ditat, zalear dusrim veg-vegllea sonvstha-nim misoll zaun, tore torecho somajik vaur kortat.

Simao: Oi Tadev. He marekar piddent koxttovtoleank tanchea ghoranim vo hospitalanim funkott jevon pasun him bhavam-bhoinnam vorun ditat.

Tadev: Titiv, amchi ek sounstha asa ani tiche vangddi ekttaim eun, jevonn randtat ani goribank ani vavr-dhondo nasleleank vanttunk vetat.

Simao: Xabaski tumkam. Tumche poixe ekttaim korun, tumkanch visrun, tumi koxtt sonstelea pelea sovem tumchi doia dakoitat. Dev tumcher ani hea boro vaur kortoleancher aplo bhorpur axirvad ghaltolo.

Tadev: Ami sogleanim, odik korun tornatteanim svayamsevak (Volunteer) zaun zaitem kam korunk zata, Dev amkam rakhtolo ani denneanim bhortolo mhonn dhubavuch nam. Borem atam tum ghora voch. Toddeach vellan tuka dud ani potr gheun ietam. Anik kosli vost haddunk zai, titiv?

Simao: Nam Tadev anik kainch naka. Vetam hanv. Tuka chodd ani chodd Dev borem korum.

– Felix Dias