Vatter gozal – July 2021

Tadev:  Simao Titiv, Dev Boro dis dium. Sokallim bhair sorun khoim vetai?

Simao:  Dev tuka kurpa dium, Tadev. Mhozo ek ixtt boro nam mhonn tachi khobor gheunk vetam. To zannteanchea ghorant asa.

Tadev:  Tachim ghorchim konnuch nant tor?

Simao:  Asat, punn tim soglim bhailea ganvanim aplo sonvsar choloitat.

Tadev: Bongom babddeachem, veginuch boro zalear puro

Simao: Oi, hanv tench Deva lagim magot asam. Amchem zannteanchem kitem? Oslech dis kaddunk poddot mhonn hanvuim bhietam. Hachim tor ghorchim bhair asat, punn thoddim apli famil hanga asunuim, hea ghoranim jietat.

Tadev:  Oi Titiv, aplem khaxelem ghor asunuim tankam hem sonschem poddta.

Simao:  Zantteponn, hem sogleancheach jivitant asa mhonn ami thodde pavtt visortanv.

Tadev: Hech pasot, amchea monar uzvadd ghalunk, dhor vorsa ami xapai-xamaim-cho dis palltanv nhoim?

Simao:  Oi, July-ache 26ver, St. Joaquim ani St. Anna-chea Porbe disa, ho dis ami tanche khatir bhettoitanv.

Tadev: Amchim soglim xapai-xamaim, jivim asat tankam soglo man ani abhiman-an jieunk, ami tancho dhir ani alaxiro zaunk goroz.

Simao: Oi, sarkem tujem. He piraer tankam visov ani xanti mellonam zalear, kedna melltoli?

Tadev: Mhojim xapai-xamaim asat ani ami soglim eka-mekachea mogan jietanv.

Simao:  Zannam hanv. Tumcher Devachem besanv sodanch astelem. Monxachea jivitant tin vostu chodd mhotvacheo mhonntat tem khorem, vagop, nesop ani ulovop. Hem tumche sovem hanvem pollelam.

Tadev:  Mhaka matxe somzavun sangxi?

Simao: Sodanch tuji vagnnuk dusream sovem bori asunk goroz, zalear tujem nesop-ui mannsugechem ani rit-rovisechem asunk zai ani uloitanam bore toren ulounk bhov gorjechem. Oxem sogleanim kelem zalear, amche ghorabe kitle sukhi aschenant?

Tadev:  Somzolom hanv. Oxem sogleam sovem ghoddon eunk ami Deva lagim dor disa magonk zai.

Simao:  “Follam pollelear, zhadd koslem tem gomon ieta”, hi mhonni tuka lagu zata.

Tadev:  Tum oxem kiteak mhonntai Titiv?

Simao: Tum zaun asa, tujea xamaim-xapai, avoi-bapai-chem pormollit ani rosroxit foll. Tuka pollelear, tancho sobhav ani gunn gomom ieta. Sogle ghorabe tumche osle asche.

Tadev: Dev borem korum, Titiv, tujea vakhannechea utramnim jiv dhadoslo. Atam paus ieunche adim ami vochum-ia.

Simao:  Oi, vetam hanv. Mog asundi.

– Felix Dias