Vatter Gozal – June 2022

Tadev:  Simao Titiv, boro nesson, hea vellar khoim vochonk bhair sorlai?

Simao:  Amchea soireachem kazar asa dekun ‘hall’-ant vetam Tadev.

Tadev:  Hea disamnim zaitim kazaram, festam ani ier somoromb zatat, nhoim?

Simao: Oi, Covid piddek lagon soglem bond aslolem tem atam sovkas suru zalam ani amkam he somoromb korunk sompem zalam.

Tadev:  Devache upkar attounk goroz, kiteak kitle-xech bhav-bhoinnank tras ani uske sonsunk poddle. Thoddeanche adim fuddem poixe farir kelole passun, portun mellonk nant.  

Simao:  Ugddas kelear roddonk ieta, punn Devacho ghutt Devuch zannam.

Tadev: Thodde dis adim hanvuim eka kazarak gelolom Titiv. Zaito lok hajir aslo ani zaitem pivonn ani jevonn aslem, anim soglim dhados zalim. Punn ek mat mhaka borem lagunk nam.

Simao:  Kitem borem lagunk nam Tadev?

Tadev: Zaitem jevonn urlolem hanvem pollelem ani thoddeanim jevnnacho idvas pasun kelo. Zonn eklean apnnak zai titlench jevonn ‘plate’-in gheunk goroz nhoim Titiv

Simao: Sarkem tujem. Aiz-kal kitlo lok jevonn nastanam upaxim asta ani ami jevnnacho durupeog kortanv tem Devak pasun mandchem nam.

Tadev: Kitlo korch korun somorombh kortanv, punn oxem zatoch vaitt dista ani dukh bogta.

Simao:  Haka ek upai koso eke sonvsthen ‘Food Bank’ suru kelea mhunn hanvem vachlam. Dokshin Goenche Pulis tankam aplo tenko diunk raji zaleat.

Tadev:  Ekdom bori ievzonn. Punn hem koxem vevharant ghaltat khoim?

Simao: Pulis Chovker, “Refrigerator” dovorlole asat. Zai tannim tem chodd aslelem jevonn vhorun thoim dium ieta. Tem Fridge-intlem jevonn uprant te sonvstheche monis voron, goribank ditat.

Tadev:  Kai bori, thoknnai korpa sarki ievzonn. Jevnnacho boro upeog zalo ani jevonn nasloleanchem pottui bhorlem.

Simao: Oi, tancher sogleancher Devacho axirvad poddom mhonn magtam.  Sogleanim tenko duink goroz.

Tadev: Jerul poddtolo. Hi ievzonn akhea Goeant vevharant ghalun ti bori iesvont zalear puro.

Simao: Oxench zaum ani soglleank tem faideachem zaum. Borem tor, vetam hanv. Kazar vellar zalear puro.

Tadev: Borem Titiv. Tuzo vell movjen sar.

Felix Dias